វិភាគ  ឬ    ភាសា:

លុច អត្ថន័យនៃនាមត្រកូល

អត្ថន័យនាមត្រកូលរបស់ លុច ។ តើនាមត្រកូល លុច មានន័យដូចម្តេច? សារៈសំខាន់ពិតនៃនាមត្រកូល លុច ឥតគិតថ្លៃ។

តើពាក្យ លុច មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច

លុច អត្ថន័យនាមត្រកូលល្អបំផុត: យកចិត្តទុកដាក់, រីករាយ, ប្រតិកម្ម, ការច្នៃប្រឌិត, សកម្ម

អត្ថន័យដ៏ល្អបំផុតនៃ លុច, គំនូសតាង

         

អត្ថន័យនៃនាមត្រកូល លុច

លុច អត្ថន័យទាំងអស់: យកចិត្តទុកដាក់, រីករាយ, ប្រតិកម្ម, ការច្នៃប្រឌិត, សកម្ម, តួអក្សរ, សប្បុរស, សំណាង, ទំនើប, លក្ខណៈ, មិត្ត, ធ្ងន់ធ្ងរ

លុច អត្ថន័យនាមត្រកូលទាំងអស់ក្រាហ្វ

         

សារៈសំខាន់ លុច

តារាងនៃលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអត្ថន័យនៃនាមត្រកូល លុច ។

លក្ខណៈ ខ្លាំង %
យកចិត្តទុកដាក់
 
87%
រីករាយ
 
76%
ប្រតិកម្ម
 
75%
ការច្នៃប្រឌិត
 
72%
សកម្ម
 
68%
តួអក្សរ
 
67%
សប្បុរស
 
65%
សំណាង
 
61%
ទំនើប
 
45%
លក្ខណៈ
 
42%
មិត្ត
 
38%
ធ្ងន់ធ្ងរ
 
31%

នេះជាផលវិបាកដែលថានាមត្រកូល លុច មានលើមនុស្ស។ នៅក្នុងពាក្យផ្សេងទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សដឹងដោយមិនដឹងខ្លួនពេលដែលពួកគេឮពាក្យនេះ។ ចំពោះចរិតលក្ខណៈដែលសម្គាល់ខ្លាំងមានន័យថាអត្ថន័យអារម្មណ៍របស់អារម្មណ៏កាន់តែខ្លាំង។ នេះគឺជាការយល់ដឹងរបស់មនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលពួកគេឮពាក្យនេះ។ ចងចាំថាលក្ខណៈពិសេសដែលបានសម្គាល់ជាងនេះ - សារៈសំខាន់អារម្មណ៍និងសន្លប់នៃពាក្យនេះគឺខ្លាំងជាង។

តើ លុច មានន័យយ៉ាងម៉េច

អត្ថន័យដ៏ល្អបំផុតនៃនាមត្រកូល លុច ។ ចែករំលែករូបភាពនេះទៅមិត្តភក្តិ។

វិភាគឈ្មោះនិងនាមត្រកូលរបស់អ្នក។ វាឥតគិតថ្លៃ!

ឈ្មោះ​របស់​អ្នក:
នាមត្រកូលរបស់អ្នក:
ទទួលបានការវិភាគ

បន្ថែមទៀតអំពីនាមត្រកូល លុច

លុច

តើ លុច មានន័យយ៉ាងម៉េច? អត្ថន័យនាមត្រកូល លុច ។

 

លុច ការរាលដាលនាមត្រកូល

តើឈ្មោះចុងក្រោយ លុច មកពីណា? តើ លុច ទូទៅមានឈ្មោះអ្វី?

 

លុច ត្រូវគ្នាជាមួយឈ្មោះ

លុច ការធ្វើតេស្តភាពត្រូវគ្នាជាមួយឈ្មោះ។

 

លុច ឆបគ្នាជាមួយឈ្មោះផ្សេង

លុច ធ្វើតេស្តភាពឆបគ្នាជាមួយឈ្មោះផ្សេង។

 

ឈ្មោះដែលទៅជាមួយ លុច

ឈ្មោះដែលទៅជាមួយ លុច