វិភាគ  ឬ    ភាសា:

អត្ថន័យឈ្មោះ

តើឈ្មោះរបស់អ្នកមានន័យអ្វីចំពោះអ្នកដទៃដោយប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងគ្នា។

ឈ្មោះ​របស់​អ្នក:
ទទួលបានអត្ថន័យឈ្មោះ