វិភាគ  ឬ    ភាសា:

ឈ្មោះជាភាសាផ្សេង

រៀនពីឈ្មោះរបស់អ្នកទាក់ទងទៅនឹងឈ្មោះនៅក្នុងភាសាមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសមួយ។

ឈ្មោះ​របស់​អ្នក:
ទទួលបានឈ្មោះដំបូងស្រដៀងគ្នា