វិភាគ  ឬ    ភាសា:

និយមន័យឈ្មោះ

និយមន័យឈ្មោះ: ឈ្មោះនេះជាភាសាដទៃទៀតអក្ខរាវិរុទ្ធអក្ខរាវិរុទ្ធនិងបញ្ចេញសំឡេងវ៉ារ្យង់នារីនិងបុរសឈ្មោះ។ យល់ពីនិយមន័យនៃឈ្មោះដំបូងលើបណ្តាញ។

ឈ្មោះ​របស់​អ្នក:
ទទួលបាននិយមន័យឈ្មោះ