វិភាគ  ឬ    ភាសា:

សាកល្បងសម្រាប់ស្នេហា

អ្នករកស្នេហារវាងឈ្មោះពីរ។ រកស្នេហ៍រវាងអ្នកនិងអ្នកដែលអ្នកស្រឡាញ់។

ឈ្មោះ​របស់​អ្នក:
ឈ្មោះផ្សេងទៀត:
ពិនិត្យភាពឆបគ្នាក្នុងភាពស្នេហា