វិភាគ  ឬ    ភាសា:

បាលី អត្ថន័យនៃនាមត្រកូល

អត្ថន័យនាមត្រកូលរបស់ បាលី ។ តើនាមត្រកូល បាលី មានន័យដូចម្តេច? សារៈសំខាន់ពិតនៃនាមត្រកូល បាលី ឥតគិតថ្លៃ។

តើពាក្យ បាលី មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច

បាលី អត្ថន័យនាមត្រកូលល្អបំផុត: សំណាង, យកចិត្តទុកដាក់, ការច្នៃប្រឌិត, សប្បុរស, តួអក្សរ

អត្ថន័យដ៏ល្អបំផុតនៃ បាលី, គំនូសតាង

         

អត្ថន័យនៃនាមត្រកូល បាលី

បាលី អត្ថន័យទាំងអស់: សំណាង, យកចិត្តទុកដាក់, ការច្នៃប្រឌិត, សប្បុរស, តួអក្សរ, មិត្ត, ប្រតិកម្ម, ធ្ងន់ធ្ងរ, សកម្ម, រីករាយ, ទំនើប, លក្ខណៈ

បាលី អត្ថន័យនាមត្រកូលទាំងអស់ក្រាហ្វ

         

សារៈសំខាន់ បាលី

តារាងនៃលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអត្ថន័យនៃនាមត្រកូល បាលី ។

លក្ខណៈ ខ្លាំង %
សំណាង
 
91%
យកចិត្តទុកដាក់
 
84%
ការច្នៃប្រឌិត
 
83%
សប្បុរស
 
70%
តួអក្សរ
 
58%
មិត្ត
 
55%
ប្រតិកម្ម
 
49%
ធ្ងន់ធ្ងរ
 
41%
សកម្ម
 
36%
រីករាយ
 
33%
ទំនើប
 
25%
លក្ខណៈ
 
21%

នេះជាផលវិបាកដែលថានាមត្រកូល បាលី មានលើមនុស្ស។ នៅក្នុងពាក្យផ្សេងទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សដឹងដោយមិនដឹងខ្លួនពេលដែលពួកគេឮពាក្យនេះ។ ចំពោះចរិតលក្ខណៈដែលសម្គាល់ខ្លាំងមានន័យថាអត្ថន័យអារម្មណ៍របស់អារម្មណ៏កាន់តែខ្លាំង។ នេះគឺជាការយល់ដឹងរបស់មនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលពួកគេឮពាក្យនេះ។ ចងចាំថាលក្ខណៈពិសេសដែលបានសម្គាល់ជាងនេះ - សារៈសំខាន់អារម្មណ៍និងសន្លប់នៃពាក្យនេះគឺខ្លាំងជាង។

តើ បាលី មានន័យយ៉ាងម៉េច

អត្ថន័យដ៏ល្អបំផុតនៃនាមត្រកូល បាលី ។ ចែករំលែករូបភាពនេះទៅមិត្តភក្តិ។

វិភាគឈ្មោះនិងនាមត្រកូលរបស់អ្នក។ វាឥតគិតថ្លៃ!

ឈ្មោះ​របស់​អ្នក:
នាមត្រកូលរបស់អ្នក:
ទទួលបានការវិភាគ

បន្ថែមទៀតអំពីនាមត្រកូល បាលី

បាលី

តើ បាលី មានន័យយ៉ាងម៉េច? អត្ថន័យនាមត្រកូល បាលី ។

 

បាលី ការរាលដាលនាមត្រកូល

តើឈ្មោះចុងក្រោយ បាលី មកពីណា? តើ បាលី ទូទៅមានឈ្មោះអ្វី?

 

បាលី ត្រូវគ្នាជាមួយឈ្មោះ

បាលី ការធ្វើតេស្តភាពត្រូវគ្នាជាមួយឈ្មោះ។

 

បាលី ឆបគ្នាជាមួយឈ្មោះផ្សេង

បាលី ធ្វើតេស្តភាពឆបគ្នាជាមួយឈ្មោះផ្សេង។

 

ឈ្មោះដែលទៅជាមួយ បាលី

ឈ្មោះដែលទៅជាមួយ បាលី