វិភាគ  ឬ    ភាសា:

សាមុយ អត្ថន័យនៃនាមត្រកូល

អត្ថន័យនាមត្រកូលរបស់ សាមុយ ។ តើនាមត្រកូល សាមុយ មានន័យដូចម្តេច? សារៈសំខាន់ពិតនៃនាមត្រកូល សាមុយ ឥតគិតថ្លៃ។

តើពាក្យ សាមុយ មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច

សាមុយ អត្ថន័យនាមត្រកូលល្អបំផុត: លក្ខណៈ, យកចិត្តទុកដាក់, សំណាង, រីករាយ, សប្បុរស

អត្ថន័យដ៏ល្អបំផុតនៃ សាមុយ, គំនូសតាង

         

អត្ថន័យនៃនាមត្រកូល សាមុយ

សាមុយ អត្ថន័យទាំងអស់: លក្ខណៈ, យកចិត្តទុកដាក់, សំណាង, រីករាយ, សប្បុរស, មិត្ត, តួអក្សរ, ទំនើប, ប្រតិកម្ម, សកម្ម, ធ្ងន់ធ្ងរ, ការច្នៃប្រឌិត

សាមុយ អត្ថន័យនាមត្រកូលទាំងអស់ក្រាហ្វ

         

សារៈសំខាន់ សាមុយ

តារាងនៃលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអត្ថន័យនៃនាមត្រកូល សាមុយ ។

លក្ខណៈ ខ្លាំង %
លក្ខណៈ
 
90%
យកចិត្តទុកដាក់
 
81%
សំណាង
 
74%
រីករាយ
 
68%
សប្បុរស
 
62%
មិត្ត
 
55%
តួអក្សរ
 
53%
ទំនើប
 
53%
ប្រតិកម្ម
 
34%
សកម្ម
 
32%
ធ្ងន់ធ្ងរ
 
31%
ការច្នៃប្រឌិត
 
25%

នេះជាផលវិបាកដែលថានាមត្រកូល សាមុយ មានលើមនុស្ស។ នៅក្នុងពាក្យផ្សេងទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សដឹងដោយមិនដឹងខ្លួនពេលដែលពួកគេឮពាក្យនេះ។ ចំពោះចរិតលក្ខណៈដែលសម្គាល់ខ្លាំងមានន័យថាអត្ថន័យអារម្មណ៍របស់អារម្មណ៏កាន់តែខ្លាំង។ នេះគឺជាការយល់ដឹងរបស់មនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលពួកគេឮពាក្យនេះ។ ចងចាំថាលក្ខណៈពិសេសដែលបានសម្គាល់ជាងនេះ - សារៈសំខាន់អារម្មណ៍និងសន្លប់នៃពាក្យនេះគឺខ្លាំងជាង។

តើ សាមុយ មានន័យយ៉ាងម៉េច

អត្ថន័យដ៏ល្អបំផុតនៃនាមត្រកូល សាមុយ ។ ចែករំលែករូបភាពនេះទៅមិត្តភក្តិ។

វិភាគឈ្មោះនិងនាមត្រកូលរបស់អ្នក។ វាឥតគិតថ្លៃ!

ឈ្មោះ​របស់​អ្នក:
នាមត្រកូលរបស់អ្នក:
ទទួលបានការវិភាគ

បន្ថែមទៀតអំពីនាមត្រកូល សាមុយ

សាមុយ

តើ សាមុយ មានន័យយ៉ាងម៉េច? អត្ថន័យនាមត្រកូល សាមុយ ។

 

សាមុយ ការរាលដាលនាមត្រកូល

តើឈ្មោះចុងក្រោយ សាមុយ មកពីណា? តើ សាមុយ ទូទៅមានឈ្មោះអ្វី?

 

សាមុយ ត្រូវគ្នាជាមួយឈ្មោះ

សាមុយ ការធ្វើតេស្តភាពត្រូវគ្នាជាមួយឈ្មោះ។

 

សាមុយ ឆបគ្នាជាមួយឈ្មោះផ្សេង

សាមុយ ធ្វើតេស្តភាពឆបគ្នាជាមួយឈ្មោះផ្សេង។

 

ឈ្មោះដែលទៅជាមួយ សាមុយ

ឈ្មោះដែលទៅជាមួយ សាមុយ