វិភាគ  ឬ    ភាសា:

នាមត្រកូលជាភាសាដទៃ

រៀនពីរបៀបដែលនាមត្រកូលរបស់អ្នកត្រូវគ្នានឹងនាមត្រជាភាសាមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសមួយ។

នាមត្រកូលរបស់អ្នក:
ទទួលបាននាមត្រកូលស្រដៀងគ្នា