វិភាគ  ឬ    ភាសា:

នាមត្រកូល

ការកំណត់ឈ្មោះចុងបញ្ចប់: នាមត្រកូលនេះជាភាសាដទៃទៀតអក្ខរាវិរុទ្ធអក្ខរាវិរុទ្ធនិងបញ្ចេញសំឡេងនៃនាមត្រកូល។ ស្វែងយល់ពីនិយមន័យនៃនាមត្រកូលលើអ៊ីនធឺណិត។

នាមត្រកូលរបស់អ្នក:
ទទួលបាននិយមន័យនាមត្រកូល