វិភាគ  ឬ    ភាសា:

ឈ្មោះហៅក្រៅសម្រាប់ឈ្មោះ

សម្មតិនាមទូទៅបំផុតឈ្មោះក្លែងក្លាយសម្រាប់ឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។

ឈ្មោះ​របស់​អ្នក:
ទទួលឈ្មោះហៅក្រៅ